Lånereglement

Sist oppdatert 9. okt. 2023

Det er gratis å låne for alle.

Alle som skal låne må ha lånekort. Lokalt lånekortet gjeld på alle bibliotekavdelingane i Hå kommune, nasjonalt lånekort kan nyttast i alle bibliotek i Norge. Dersom du har fått utstedt eit nasjonalt lånekort ved eit anna bibliotek, kan du bruke det.

Vaksne (over 18 år)

Du kan få utstedt nasjonalt lånekort ved personleg oppmøte og mot framvising av godkjent legitimasjon*. Dersom du ikkje kan vise fram godkjent legitimasjon*, kan du få utstedt lokalt lånekort mot framvising av anna legitimasjon med bilete.

Barn (under 18 år)

Alle barn kan få lånekort, men barn under 15 år må fylle ut eit registreringsskjema med kontaktinformasjon til foresette. Barnet må møte med foresett første gong det blir utstedt lånekort og foreldre må vise legitimasjon (Unntak: Når barn får nytt lånekort ved skulebesøk, held det med underteikna skjema frå foresette).

Frå fylte 15 år, kan du få utstedt lånekort sjølv – anten nasjonalt lånekort mot framvising av godkjent legitimasjon* eller lokalt lånekort mot å visa fram anna legitimasjon med bilete (til dømes skulekort).

Lånetid

Lånetida er normalt 4 veker. For DVD er lånetida 1 veke. Lånet kan fornyast inntil tre gongar dersom materialet ikkje er bestilt av andre. 

Lånaren er ansvarleg for det materialet som er lånt på lånekortet, og ved tap og skader må materialet erstattast. Eigar av lånekort kan gjerast ansvarleg for tap biblioteket blir påført ved at andre misbruker kortet. For materiale lånt av barn/ungdom opp til 18 år, er foresette ansvarlege.

Lånaren må overhalda fastsett lånetid. Purring blir sendt dersom materialet ikkje blir levert i rett tid. Lånarar over 15 år må betale purregebyr etter vedtekne satsar. Dersom materialet ikkje blir levert ved tredje purring, reknast materialet for tapt, og saka blir sendt til Hå kommune for innkreving. Tapt materiale må erstattast etter gjeldande pris på materialet pluss fakturagebyr. Unntak frå dette er materiale innlånt frå andre bibliotek. Desse blir krevd erstatta etter pålydande på faktura fra eigarbiblioteket.

Endring av namn, (e-post)adresse og telefonnummer

Lånar er ansvarleg for å melde frå om nytt namn, ny adresse, e-postadresse eller telefonnummer og eventuelle tap av lånekort.

Institusjonslånar

Institusjonar kan etter avtale få lånekort for materiale som skal brukast til eigen verksemd. Institusjonen må oppgje ein ansvarsperson. Tap og skader må erstattast etter same reglar som for personlege lånarar.

Låneregister

Utlån blir registrert på data, og blir sletta når materialet er levert inn. Biblioteket har eit lånarregister som stemmer med føresegner frå Datatilsynet.

Brot på utlånsreglement

Brot på utlånsreglementet kan medføre tap av låneretten.

*Godkjent legitimasjon vil i denne sammenheng seie legitimasjon med bilete og eitt av desse tre typane identifikasjonsnummer: Norsk personnummer, D-nummer eller DUF-nummer.

Loan regulations at Hå public library

1. Everyone with a library card may borrow materials from the library free of charge.

2. If you have a Norwegian national library card from another library, you can use that card at Hå Public Library. You will need to visit the library in person with some form of ID to get a library card.

Adults (Age 18 and over)

A Norwegian national library card can be used in most Norwegian libraries. To get a Norwegian national library card, you will need to bring a Norwegian photo ID card*. If you do not have a valid photo ID card, you can still get a library card for the local library in Hå if you have another photo ID card, though this card will have borrowing restrictions.

Children (Age 17 and under)

Children can get a Norwegian national library card or a local library card for Hå Public Library. For children aged 14 and under, parents or guardians must complete and sign a form for the child’s library card. Parents or guardians must present a valid ID card*. Children aged 15 and over do not need a parent’s permission to get a library card. They can get a Norwegian national library card by bringing a Norwegian photo ID card*, or a library card for Hå Public Library only by bringing a photo ID card.

3. The loan periods vary for different materials. Most books and other materials may be kept for 4 weeks. DVD may be kept for 1 week. Please check “Min side” at Hå Public Library’s websites for due dates. Unless other library users reserve the item, you may renew your loans up to three times.

4. You accept responsibility for all materials registered on your library account, all use of your library card and all charges and fines accrued. If you lose your library card or notice unusual activity on your library account, notify the library immediately. Depending on circumstances, you might be accountable for unauthorized use of your library card if you have not reported the loss of your library card. In the event of loss of, or extensive damage to, library materials taken out on your card, you will be required to replace the item. Parents or guardians are responsible for lost or damaged materials borrowed by their children.

5. You have to return the item by the due date. Late returns will accrue fines.

6. You will need to notify the library if you change your name, postal address, e-mail address or telephone number.

7. Public and private institutions can also get a library card for institutional use. In the event of loss of, or extensive damage to, library materials taken out on the institution’s card, the institution will be required to replace the item.

8. If you break the library rules, you may lose your right to use the library or your right to borrow library materials.

* A “Norwegian photo ID card” is a government or bank issued ID card with photo and one of the following identification numbers: Norwegian person number, D number or DUF number.

Liability

The borrower is liable for everything that is registered on his/her account and any lost or damaged items must be replaced. The library member may be held liable for any loss that the library is subject to due to somebody else misusing their card. Parents are responsible for items borrowed by children/youths up to 18 years old.

Fines

The borrower must return items within their due-back date. Fines are paid according to set rates for items not returned by the correct time. Users who fail to return books may be invoiced for the accumulated fines and the cost of replacement.

Change of contact details

Borrowers are responsible for notifying the library of change of contact details.

Violation of the regulations

Violation of the regulations may result in loss of borrowing rights.

Kontakt

Hå kommune
Ansvarleg redaktør: Anette Garvik
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygd med Libry Content